תקנון אתר

הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר 2.1. רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1.1.המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן18 שנה או מבוגר יותר.
2.1.2.המשתמש הינו אדם אמיתי ולא נעשה על-ידי שימוש בתוכנת מחשב כלשהי לשם ביצוע רכישות מרובות פריטים, לרבות תוכנות BOT מכל סוג שהוא.
2.1.3.באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

ביטול עסקה
6.1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981
)להלן: “חוק הגנת הצרכן”(, אשר עיקריהן יובאו להלן. 6.2. ביטולהזמנהע”ילקוחלפניקבלתהאצלהלקוח:
6.2.1.כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב )לרבות בדוא”ל( ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.
6.2.2.בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 6.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל את הסכום
ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי
ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
6.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:
6.3.1.סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת
ההזמנה, לא ניתן לבטלה. 6.3.2.ביחס ל-“עולה חדש”, “אדם עם מוגבלות” ו”אזרח ותיק”, כקבוע בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן,
רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג)ב( לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים
הקבועים בסעיף 14ג’1 לחוק הגנת הצרכן כאמור. 6.3.3.החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי
המשלוח החזרת פריטים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן: בהזמנת פריטים באתר אישה, גבר וילדים:
מחנויות שליחות שימוש, ו / א ו

6.3.4.בכפוף לאמור בסעיף 6.3.3 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.3.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה(, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
ההחזר, כאמור בסעיף 6.3.4 זה, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או זיכוי חשבון הפייפאל, באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות צ’ק מזומן שיימסר ללקוח באחד מסניפי הרשת/ יישלח בדואר לכתובת שהוזנה בעת ההזמנה, הכל- בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה
שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.
6.3.5.למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף 6.3 לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי
המשלוח ככל ששולמו על ידו. 6.4.

7.1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת,
האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. 7.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה
שהיא. כמו כן מובהר כי המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה
כתוצאה מפעילותו באתר בניגוד להוראות תקנון זה.
7.3. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא
יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.
7.4. תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים
בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
7.5. החברהעושהככליכולתהלוודאשהמידעהמוצגבאתריהיההמידעהשלםוהמדויקביותראךיובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.
7.6. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.
7.7. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
v
7.8. על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ”ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים
שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7.9. פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו
זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה, ו/באמצעות האתר. 7.10.בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות
הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין. כמו כן, אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה שלך ריקה.חזור לחנות
    דילוג לתוכן